Generalforsamlingen 14. marts 2018

14 mar Generalforsamlingen 14. marts 2018

BESTYRELSESBERETNING:

Vi indlederen generalforsamlingen i TinglevForum 2018 helt som sædvanligt med bestyrelsesberetningen.

Det er en beretning, der tager udgangspunkt i det slogan, vi har for vores by: TINGLEV – MERE END DU TROR.

Endnu et par butikker er lukket. Et byggemarked er lukket. En stor international virksomhed forlader Tinglev. Det kunne give anledning til et sortsyn og til pessimisme. Men det er der ingen grund til. For når vi ser tilbage på 2017, så er der taget mange initiativer, der peger i retning mod en positiv fremtid for Tinglev.

Vi skal passe meget på, at Tinglev ikke bliver talt ned. At vi ikke bliver indfanget i de dårligdomme, der forbindes med vores placering i Udkantsdanmark. Vi skal blive ved med at give optimismen en chance. Det er det klima, et erhvervsliv til hver en tid vil efterlyse, og som er interessant for tilflyttere.

Tinglev har fået en fair andel af kommunale og statslige arbejdspladser. Inden for de seneste år har vi fået en ny indskoling, og svømmebadet blev ikke lukket, men ombygget og genåbnet. Vi synger således ikke med på sangen, at alle millionerne i Aabenraa Kommune investeres i Aabenraa.

Et nyt Grønningen i Tinglev har været en mærkesag for TinglevForum lige siden dannelsen, og ønsket om en placering lige midt i byen og ikke ude på en mark er blevet understøttet af jer borgere på flere møder.

Beslutningen om at bygge et nyt Grønningen i Tinglev understreger, at Tinglev også imødekommes. Det bliver vigtigt, at borgerne nu får indflydelse på, at det også bliver et ældrecenter, der er indrettet efter de forhold, der i dag er gældende, og vi kvitterer for, at Aabenraa Kommune vil nedsætte en arbejdsgruppe blandt borgerne i Tinglev, der kan være med til at skabe de ønskede fremtidsrammer for et nyt Grønningen.

Tinglev har fået en udviklingsplan. Det handler om at skabe nogle bedre betingelser for de elever fra den danske og den tyske skole, som venter på busforbindelserne i lyskrydset. Som det er muligt at se, er der allerede blevet lysnet op og givet mere plads til de ventende. Den plads skal fortsat udvikles.

Der er afsat 300.000 kroner til projektet Dansk-Tysk Ungdomshus i 1905-bygningen. Penge, der skal bruges til at finde ud af, hvad bygningen i det hele taget kan bruges til.

Og der er afsat godt halvanden million kroner til Centerpladsen, der skal gøres meget mere indbydende.

Udviklingsplanen er blevet konkret i forhold til en ny hjemmeside. Det udvalg har TinglevForums næstformand Niels Daubjerg været formand for, og han vil gerne give en nærmere orientering:

Klik ind på Tinglev.dk, som er den ny hjemmeside for Tinglev by og omegn.

En arbejdsgruppe har i forbindelse med udviklingsplanen for byen lavet forslag til indhold og tekster til en ny hjemmeside. Tinglev Ugeblad har herefter opsat siden. Det er også Ugebladet, der i fremtiden skal vedligeholde og udvikle hjemmesiden. Denne model er lavet, så siden altid er opdateret med nyheder og kalender.

Udover almindelig information for byens borgere, besøgende og turister er særlig kalenderen en vigtig del af siden. Der har ved flere lejligheder været rejst kritik, at der har været kollisioner mellem arrangementer. Der er mange tilbud i Tinglev, men byen er ikke stor nok til, at der samme aften er flere arrangementer. Derfor skal de, der planlægger en koncert, foredrag, skolefest m.m. allerede inden datoen fastlægges, undersøge om der er andre arrangementer, og når datoen så er lagt, skal den i kalenderen. Det er vigtigt, at kalenderen bruges aktivt, rettidigt og langsigtet, så den bliver et godt planlægningsredskab.

En anden væsentlig del af hjemmesiden er en tilmeldingsblanket til en frivillighedsdatabase. Her kan man tilbyde sin arbejdskraft til frivilligt arbejde. Målet med basen er, at foreninger kan trække på denne frivillighedsbank til små og store opgaver og arrangementer.

Med www.tinglev.dk har vi også fået et redskab til at styrke samarbejdet mellem foreningerne i Tinglev. Formålet er at undgå, at flere arrangementer ligger lige oven over hinanden, og samtidig vil det være muligt at få et samlet billede af alle de tilbud på stævner, koncerter og andre arrangementer, der er i Tinglev. Det er mere end du tror.

Ud over udviklingsplanen har Aabenraa Kommune også udarbejdet et OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM, og der bliver fremtidsmulighederne for Tinglev yderligere trukket op i et 10-årigt perspektiv.

Den sti-gruppe, der er en gren af TinglevForum, har arbejdet dygtigt i endnu et år med åbningen af informationstavlerne ved Olgerdiget som et topmål. I den forbindelse var det interessant, at taleren fra Haderslev Museums arkæologiske afdeling fortalte, at Olgerdiget rent faktisk er Danmarks længste fortidsminde.

Formanden for Sti-gruppen, Poul Alexandersen, vil her orientere om det fortsatte arbejde med stier og dige:

Information:

Rød sti: Kælkebakke-ruten, 2,6 km

Gul sti: Mosevang-ruten, 4,5 km

Grøn sti: Tinglev vest-ruten, 4,3 km

Orange sti: Amalienborg-ruten, 7,3 km

Blå sti: Olger-ruten, 11,3 km

Byskovsti, 0,8 km

Stigruppen har arbejdet med de i alt 30 kilometer lange Tinglev-stier i snart fem år, og man skulle tro, at de nu er færdige. Det er de ikke. Vi vil fortsat forbedre stierne. Vi har udført beskæringsopgaver og græsklipning samt planeringsopgaver. Vi får – modsat Aabenraa og til dels Bov – ikke hjælp fra kommunen til sådanne fysiske tiltag.

 Vi kæmper videre, men vi og brugerne må også konstatere, at naturture kan give vådt fodtøj, i særlig grad på Amalienborgstien.

Som bekendt har gruppen i samarbejde med Aabenraa kommune og Museum Sønderjylland opført en informationspavillon om Olgerdiget. Stigruppen holder ikke dér. Vi har p.t. en ansøgning liggende hos Aabenraa kommune om tilladelse til at udføre et ca. 10 meter langt udsnit af Olgerdiget i målestok 1;1. Det er en opgave, der kræver arealdisponeringer, gravearbejder, planering, etablering af vold- og palisadeopbygning, ansøgning om fondsmidler. Det tager tid, og det koster, og NÅR projektet står færdigt, vil vi kunne fremvise et mindesmærke, som i en snæver, ubeskeden vending kan kaldes et OMVENDT DANNEVIRKE!

Stigruppen har brugt meget papir; men vi kommer lidt til kort, når det drejer sig om udførelse af fysiske opgaver. Vi har et par tilsagn om hjælp, men det er stigruppens håb, at der under punktet TEAM FRIVILLIG på den nye hjemmeside www.Tinglev.dk vil være nogen som tilmelder sig som stigruppens hjælpere for vedligeholdelse og videreudvikling af stierne. Jeg tager også imod tilmeldinger i aften.

Snart vil der på fugletårnet ved Savværksvej komme en informationstavle op om natur- og fuglelivet i området. Men det når vi ikke til forårets SORT SOL OVER NØRRESJAW. Det sker om en halv snes dage. Stærene samles på højspændingsledningerne fra solcelleparken til Bjerndrup mark. Derefter flyver de ind over rør- og pileskoven en lille times tid inden solnedgang (det er 25. marts ca. kl. 19), hvorefter de går i seng. Vær parat en time inden solnedgang for at få hele sceneriet med!

TinglevForum har også i 2017 brugt mange kræfter på koncerter. Det er blevet en tradition, at TinglevForum arrangerer et grundlovsarrangement på Friluftsscenen i Byskoven. Årets taler bliver tidligere udenrigsminister og formand for SF, nuværende medlem af regionsrådet Villy Søvndal.

TinglevForum forsøger også at holde fast i, at koncerten med titlen DE SKØNNESTE TONER finder sted hvert år den anden søndag i august. Vi præsenterer i år det hidtil største symfoniorkester, og TinglevForum har fået en tre-årig aftale med kulturudvalget, der har reserveret 65.000 kroner i 2018, 2019 og 2020. Det er en aftale, som vi er meget tilfredse med.

TinglevForum har også besluttet, at det tredje arrangement flyttes fra sommerperioden til sidst i oktober/først i november.

TinglevForums formand har plads i Landdistrikternes bestyrelse, og der lykkedes det at få en pylon til Tinglev i tæt samarbejde med Rødekro og Bov-Padborg. Til gengæld er det ikke lykkedes at blive enige med Aabenraa Kommune om indholdet på pylonen, og vi havde også forestillet os, at den kunne læses på begge sider.

TinglevForum samarbejder med lokalrådet i Bolderslev i forsøget på at overbevise politikerne om, at cyklisterne skal sikres meget bedre med en cykelsti på højhastighedsstrækningen mellem Bolderslev og Tinglev, der også er en skolevej. Her bakker Tinglev fuldt op om Bolderslev Lokalråd, og vi siger helt klar til politikerne: Det er uansvarligt at lukke øjnene for den udfordring.

TinglevForum tog i 2017 initiativ til et GENFORENINGENS HUS 2020, og efter forslag på et borgermøde med en placering ved Centerpladsen. Det bliver et projekt, som skal følges til dørs i 2018. Den bliver den hidtil største opgave for Tinglev.

Hvorfor har Tinglev ikke bare opgivet og lagt sig i udkantens slappe slipstrøm?

Det har vi ikke, fordi vi har så mange ildsjæleflammende frivillige, der er parate til at gøre noget for Tinglev. Den indflydelse, Tinglev har på politikerne i Aabenraa Kommunes Byråd, er pantsat i det frivillige engagement, der blandt andet giver sig udslag i, at vi møder talstærkt op til borgermøderne.

Men det er vigtigt at understrege, at vi endnu ikke er i mål. Vi kan ikke hvile på laurbærrene.

Tinglev er for stor til at være én landsby. Og for lille til at være en storby. Det er vores dilemma. Vi skal altså fortsat gøre en ekstraordinær indsats for at blive en endnu stærkere helhed.

Det vil vise sig, når vi skal samle en million kroner sammen til et nyt samlingssted. Her skal det vise sig, om vi virkelig står sammen.

Det gælder også i forhold til de arrangementer, der er i Tinglev. Der er stadig plads til, at endnu flere borgere i Tinglev møder op.

Det er fællesskabet, der skal blive endnu mere fælles for endnu flere.

Så Tinglev kan blive meget mere end du tror.