Tinglev

PARTNERSKAB FOR TINGLEV

5. MAJ 2017

TinglevForum agter at knytte erhvervsliv og TinglevForum sammen i et stærkt partnerskab for Tinglev.

Derfor er der oprettet medlemskaber for erhvervslivet, som samles i TINGLEV FORUMS ERHVERVSKLUB.

Sølv-medlemskab (årligt 550 kr.) eller Guld-medlemskab (årligt 1.000 kr.) hvor der er knyttet to fribilletter til TinglevForums arrangementer i 2017.

Medlemskaberne kan tegnes ved indbetaling til konto: 9827-4174005686.

_________________________________________________

Nu har du chancen for at præge udviklingen i Tinglev.

Herunder finder du Tinglev-Visionen og vi beder dig læse den igennem
og komme med ideer og kommentarer til forbedring af den

Send dine ideer/kommentarer til os på tinglevforumfrivilligarbejde@gmail.com

Også gerne ris/ros

_________________________________________________

Tinglev-Visionen

Vedtaget på Forårsmødet i TinglevForum 21. marts 2017 og på efterfølgende bestyrelsesmøde 11. april 2017:

PROLOG: DET GODE LIV

Det begynder med gode børneinstitutioner, gode skoler, et stærkt foreningsliv og slutter med en velfortjent ældreomsorg, og det bygger på et stærkt lokalt engagement og en stor frivillig indsats i et samspil med kommunen og staten og ud fra et betydeligt erhvervsliv.

TINGLEV SOM ÉN BY

Jernbanen i nord-syd-gående retning og Hovedgaden med Tinglev både nord og syd for statsvejen må ikke virke som skillelinjer for Tinglev. Når det sønderjyske dobbeltspor færdiggøres mellem Tinglev og Padborg, skal der fortsat være en overgang/undergang mellem Sønderskovvej og Mads Clausens vej for fodgængere, cyklister og bilister (personbiler).

Ved at reducere farten til 40 km/t på strækningen fra kirke til viadukt, kan der skabes en større sammenhæng mellem nord og syd ved skolerne og en større trafiksikkerhed ved Centerpladsen, og reglerne for Tinglevs muligheder for at markere sig med opslag og skilte langs med Hovedgaden fra rundkørsel til rundkørsel skal gøres mere smidige, og det gælder også for placering af kunstværker i rundkørsler.

DANSK OG TYSK

1905-bygningen (inklusiv 1965-tilbygningen) ud til lyskrydset på Hovedgaden indrettes til landets første dansk-tyske ungdomshus. Det sker i et samarbejde med skolerne, ungdomsskolen og musikskolen, og det skal skabe nogle helt nye muligheder for unge i Tinglev.

Busholdepladser på begge sider af Hovedgaden ved lyskrydset – med mest vægt på sydsiden – indrettes, så det bliver et attraktivt rum for børn og unge, der venter på busserne efter skoletid.

Det tyske bibliotek flyttes ned ved siden af det danske bibliotek i nybyggeri for at styrke begge biblioteker og skabe bedre muligheder for et samarbejde mellem de to selvstændige biblioteker og dermed styrke foredragskulturen.

Deutsche Nachschule Tingleff er en populær efterskole for både tysk- og dansksprogede elever og er et af byens pluspunkter.

NATUR OG HISTORIE

Et nyt stisystem forener byen med den omgivende natur, og det arbejde fortsætter, bl.a. med fortællinger om nogle af de steder, som stierne går forbi. Det gælder ikke mindst for området ved det, der var Olgerdiget, hvor målet er en genopbygning af et stykke af dette historiske sted.

Byskoven bliver gjort mere tilgængelig med et åbent stisystem, og dette grønne område kædes sammen med Kælkebakke-sø-området, der udstyres med borde og bænke.

Tinglev får i form af en mur i brudstykker eller lignende en rød tråd fra genforeningsstenen via kirkegården til mindesmærket for de faldne frihedskæmpere med tavler, der fortæller en grænselandshistorie 1:1 fra 1918 og frem til nu.

Op til 2020 skal der ske en forskønnelse af pladsen, hvor genforeningsstenen står, og der placeres to kunstværker på de to rundkørsler i øst og i vest, som symboliserer genforeningen.

DET NY TINGLEVHUS

Der opføres et nyt Tinglevhus med et sønderjysk køkken, med selskabslokaler og foredragssal, mødelokale og med hotel med værelser, der kan benyttes af erhvervslivet og af kursusudbydere.

Det Ny Tinglevhus skal i lighed med det tidligere være et samlingssted for borgerne i Tinglev og også erstatte tidligere kroer og gæstgiverier.

I lighed med det tidligere Tinglevhus er det hensigten, at borgere, organisationer, institutioner og virksomheder går med ind som anpartshavere til en værdi af én million kroner. For at skabe en realistisk og langtidsholdbar økonomi for en drift, skal byggeriet hovedsageligt være finansieret af anpartsmidler og bidrag fra fonde.

Det Ny Tinglevhus opføres øst for Borgerhuset på den gamle fodboldbane.

GRØNNINGEN

Flere end 50 års erfaringer dokumenterer, at Grønningen ligger det helt rigtige sted i Tinglev, tæt ved Byskoven og ved Centerpladsen og omgivet af masser af børneliv, og samtidig i en afstand fra Banegården, der er en fordel for tilrejsende pårørende.

Grønningen er nedslidt bortset fra seks boliger mod øst, der er opført for blot 20 år siden.

Arealmæssigt foreslås det, at Grønningen udvides mod vest, hvor der kan bygges nye boliger dér, hvor det tyske fritidshjem og børnehave ligger. Det tyske mindretal ønsker at bygge nyt syd for Sportshallen og afgiver gerne pladsen ved Grønnevej.

Derefter kan den gamle bygningsmasse rives ned og genopføres i ét plan.

Fremtidens Grønningen skal have plads til 35 beboere.

TINGLEV-SCENEN

Kulturelle arrangementer skal bidrage til at styrke et positivt omdømme for Tinglev.

Det sker på Friluftsscenen i Byskoven, hvor der nu er fast tag over scenen, og Tinglev-Scenen kan også stå på fodboldbanen ved Zeppelinvej.

I forbindelse med planer om en modernisering af Sportshallen bliver der i materialevalg taget hensyn til at opnå den perfekte lyd, så hallen kan blive Tinglevs førende koncertsal, og de kulturelle arrangementer bliver dermed også et udtryk for det moderne samarbejde mellem dansk og tysk.

Kirken er med sine kultur-arrangementer også en væsentlig del af Tinglev-Scenen.

TINGLEV STATION

Med timeafgang til København og med togforbindelse til og fra Sønderborg og busforbindelser til og fra Tønder er Banegården i Tinglev et naturligt centrum for sønderjysk passagertrafik på skinner.

Med to elevatorer bliver der nu også adgang for alle til stationen. En form for vindafskærmning bør overvejes for at beskytte de rejsende på højbroen.

Ombygningen i forhallen bør færdiggøres, og det skal fremhæves, at det fortsat er muligt at få en personlig betjening ved billetkøb i Tinglev.

En stærk station er vigtig for flere uddannelses-institutioner i Tinglev.

FRITIDSTILBUD

En kampagne skal forsøge at skabe øget interesse for de muligheder, der kan knyttes til Tinglev Fritidscenter, Sportshallen, FDF-huset og ride-centret Det kan bl.a. ske ved en styrket koordinering mellem aktivitetsstederne. Der er flere lokaler, der enten står tomme eller som kan udnyttes bedre, og der er mulighed for at udvikle sportsgrene som skydning og billard, og der skal måske åbnes for en kampsport.

Musik- og sangundervisningen skal styrkes i et tættere samarbejde med gode lokale kræfter.

 Alle muligheder skal synliggøres bedre.

CENTERPLADSEN

Butiksdød er en trussel i Tinglev, men byen skal ikke give op. Bortset fra en dagligvarebutik længere mod vest, skal de tilbageværende butikker være på eller lige omkring Centerpladsen.

Planer for pladsen – et byrum mod Jernbanegade og en ændret færdselsretning i Jernbanegade samt ny belysning – skal gennemføres.

Byrummet skal skabe bedre betingelser for torvesalg.

Det er vigtigt, at dagligvare-butikkerne udvikles – eventuelt med endnu en butik – for at kunne udnytte det kundepotentiale, der er i de mange arbejdspladser i byen og i den trafik, der benytter Hovedgaden, samt i det opland, der bliver større.

BOSÆTNING

Med børneinstitutioner, skoler og et omfattende fritidstilbud til både unge og ældre skal Tinglevs profil som en velegnet bosætningsby for familier skærpes.

Det skal ske med en helt ny bydel mellem Ringriderpladsen og Præstegårdsskoven, hvor en forudgående arkitektkonkurrence skal vise en byggestil, der vil være enestående for Tinglev, og som er indrettet 100 procent miljørigtigt og helt i pagt med naturen.

En positiv befolkningstilvækst er afhængig af, at Tinglev får mulighed for at kunne tilbyde et nyt og tørt område samt at der kommer en plan for forandring i den bestående boligmasse i den traditionelle del af Tinglev.

FORSKØNNELSE

Aabenraa Kommune stiller materiale til rådighed for et korps af frivillige, der overtager den overordnede forskønnelse af Tinglev. Det gælder for alle de grønne områder i byen.

I et samspil med virksomheder skal en bedre vedligeholdelse også gælde for veje i industriområderne.

EPILOG: TINGLEV – MERE END DU TROR

Tinglev er med sin placering og sin historie et hjertekammer i grænselandet.

I forhold til byens størrelse, har Tinglev et større erhvervsliv end sammenlignelige byer, og det er et forskelligartet arbejdsmarked, der også tæller både kommunale- og statslige arbejdspladser.

Således er det statslige Beredskabsstyrelsens Uddannelsescenter og den kommunale Børne- og Skoleforvaltning meget væsentlige arbejdspladser for Tinglev og et afgørende afsæt for en positiv fremtidsudvikling.

Altafgørende for Tinglevs fremtid er det dog, at byen kan holde fast i og fortsat udvikle det lokale engagement, og som skal komme til udtryk på den måde, at Tinglev i forhold til stat og kommune men også i forhold til fonde taler med én stemme.

Bestyrelsen