Pressemeddelelse

Med finansieringen på plads og myndighedstilladelserne i hus er TinglevForum i samarbejde med Museum Sønderjylland, Arkæologi nu klar til at genskabe en lille del af det 2000 år gamle Olgerdige for enden af Olmersvej i Tinglev. Genskabelsen vil resultere i et synligt fortidsminde, som vil give de besøgende en større indsigt i den tidligste rigsdannelsesproces i Sydskandinavien, hvori bl.a. indgik en synlig grænsemarkering, i den ældre jernalder og i Sønderjyllands historie og kultur som grænseland.

Projektet består i at fjerne vejdæmningen dér, hvor Olgerdiget lå, så området kommer i niveau med de med omgivne engarealer. Arkæologer fra Museum Sønderjylland vil herefter lave en udgravning, som har til formål at lokalisere, hvor Olgerdiget præcis har ligget, og hvis vi er heldige, er nogle af de gamle egestolper stadig bevaret.

Når udgravningen er afsluttet, genskabes 12 m af Olgerdiget.  Det er et 2000 år gammelt forsvarsværk, som har en kompliceret anlægshistorie. Den del, der genskabes, består af to palisader sat med solide egestammer, en voldgrav med en dybde på ca. 1,3 m og en tilsvarende høj jordvold på ca. 1,3 m. Hele anlægget tilsås med græs. En info-pavillon om diget er allerede etableret.

Olgerdiget, som gik øst for Tinglev, repræsenterer Sønderjyllands og formentlig også Danmarks største fortidsminde fra ældre jernalder (500 f.Kr – 200 e.Kr.). Dette til trods har fortidsmindet lidt en tilbagetrukket tilværelse, dels fordi det ikke er synligt for det blotte øje og dels fordi dateringen indtil for nylig har været meget usikker. Takket være de senere års landvindinger inden dendrokronologien (datering ved måling af årringene i egetræ) ved vi nu, at Olgerdiget blev grundlagt i årtierne kort efter Kristi fødsel, mere præcist i år 31. Den del, som genskabes kan dateres til 89/90 e.Kr. Meningerne om hvem, der er bygherre, har været delte, men mest tyder på, at det var anglerne, som boede i Sydslesvig, der stod bag byggeriet.

 

Olgerdiget var det første forsøg på at skabe en rigsgrænse tværs over den jyske halvø fra Åbenrå Fjord i øst til udmundingen af Vidå i Vadehavet mod vest. Selve diget er dokumenteret over en 11 km lang strækning fra Urnehoved sydvest for Rødekro til Gårdeby Mark ved Bjerndrup Mølleå, som er en del af Vidå-systemet.

 

TinglevForum er en frivillig paraplyorganisation for foreninger og institutioner i Tinglev by. I TinglevForum er der nedsat flere arbejdsgrupper, herunder en ’stigruppe’, der løfter opgaven med at få etableret Olgerdiget og har udviklet flere vandre- og løbestier i og omkring Olgerdiget og Tinglev. Museum Sønderjylland indgår som faglig partner i projektet og bistår aktivt med viden om og udgravning af diget. Museet vil for egen regning udgrave den del af anlægget, som ønskes rekonstrueret. Derved kan diget rejses præcis på det sted, hvor det stod for ca. 2000 år siden.

 

Det har været et mål for TinglevForum, at projektet gennemføres i 2020 100 året efter den seneste grænsedragning og ca. 2000 år efter den første grænsedragning.

 

____________________

 

Fælleshus-udvalg vil mødes med alle

På et møde i Fælleshusudvalget blev de mange gode forslag til et nyt samlingssted gennemgået. En liste viste 17 forskellige ideer. Der er dog behov for, at udvalget får en endnu bedre viden om behovet for et nyt forsamlingshus for hele byen, og derfor vil medlemmer af Fælleshus-udvalget nu gerne i kontakt med endnu flere. For tiden skal det foregå i mindre forsamlinger.

 

Fællesudvalget håber derfor, at der er rigtig mange foreninger, der vil invitere en repræsentant fra udvalget til førstkommende bestyrelsesmøde. For udvalget handler det ikke kun om at få en så præcis viden om behov som muligt. Udvalget har også brug for tilkendegivelser, der kan styrke Tinglevs fællesskab.

Fælleshus-udvalget mødes også gerne med institutioner og virksomheder i Tinglev. Bestyrelser og ledelser, der ønsker besøg af udvalget, skal blot sende en mail på petkom@stofanet.dk med tid og sted. Så får vi det hen.

 

Kom med dit bidrag til Tinglevs fællesskab

Fælleshusudvalget mødes mandag aften med formandskabet i TinglevForum i stedet for det aflyste Efterårsmøde. Udvalget skal forsøge at…”at holde skibet i søen og på ret kurs”, selv i en corona-tid. Udvalget modtager derfor meget gerne endnu flere forslag til to sider af samme sag:

1.     Hvordan styrker vi fællesskabet i Tinglev for alle aldersgrupper og på tværs af mindretal og flertal og af alle boligområder?

2.     Hvordan skal et styrket fællesskab blive en vigtig del af et nyt samlingssted?

Deltag på Facebook under TinglevForum eller på Tinglev info eller send dine ideer og forslag til petkom@stofanet.dk.

____________________

 

Et forsamlingsforbud betyder, at TinglevForum har været nødsaget til at aflyse EFTERÅRSMØDET, der skulle have været startskuddet til en styrkelse af Tinglevs fællesskab frem mod målet: Et nyt samlingssted. Måske ikke for alle, men i hvert fald for de fleste.

 

Fælleshuset kunne indrettes i Gl. Grønningen, hvor beboerne i slutningen af 2021 flytter ind i et nyt Grønningen.

 

Hvis det skal lykkes, er der brug for engagerede borgere, foreninger og institutioner, der vil bakke op om fællesskabet og komme med gode forslag til, hvad et nyt fælleshus skal have plads til.

 

TinglevForum og Fælleshusudvalget inviterer alle til at gå ind på Facebook og i kommentarsporet til dette opslag bidrage til den nødvendige debat. Det er også muligt at sende kommentarer og gode idéer til formanden for TinglevForum på petkom@stofanet.dk.

 

Tinglev skal simpelt hen vise et helt byråd, at det er det er det, vi vil. I fællesskab.

___________________________________

 

AFLYST – AFLYST – AFLYST – AFLYST

 

__________________

 

De skønneste toner

Publikum trodsede corona’en og kom til den dejligste koncert på plænen på Zeppelinvej. En super god dag med masser af dejlig musik og varme.
Tak til Hanns Peter Blume for dejlige billeder.
 
Tak til alle vore sponsorer – uden dem kunne vi ikke gøre dette.

_______________________

 

TINGLEV SØGER FRIVILLIGE LIVREDDERE KVINDER/MÆND SOM HAR OVERSKUD, GODT HUMØR, OG LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR MENNESKER MED DEMENS

se mere under fanebladet Nyheder: Demensvenligt svømmehold

_______________________

TinglevForums Generalforsamling 2020

 

Referat af generalforsamlingen den 11. – 15. maj 2020

Referat i henhold til dagsorden

 

 1. Valg af dirrigent/referent

Bodil Andersen

 1. Beretning om TinglevForums virksomhed

Formanden fremlægger bestyrelsens beretning.

Beretningen blev stillet til debat og der indkom følgende kommentarer:

 

Hans F. David:

Det er vigtigt at ”Opera på grænsen” fortsætter og han foreslår, at unge musikalske talenter fra vort område, får chancen denne dag for at give deres bidrag.. Det kunne være med til at give de unge en chance foran et større publikum og samtidig trække ekstra publikum for et mere varieret musikvalg.

 

Hinrich Jürgensen:
Vi skal gøre alt for at ”Opera på grænsen” fortsætter, selv om det er op ad bakke, men det er stort set de sidste store kulturelle højdepunkter der er tilbage i Tinglev.

Bestyrelsesberetning 2019 blev godkendt.

De fremsatte forslag vil indgå i bestyrelsens fortsatte arbejde.

 

 1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Kassereren fremlægger regnskabet for TinglevForum, der udviser et driftsoverskud på kr. 26.951.og beholdninger på kr. 339.323.

 

Regnskabet for 2019 blev godkendt

 

 1. Indkomne forslag

Ingen

 

 1. Valg

Til bestyrelsen for TinglevForum er Poul-Erik Thomsen, Preben Christensen og Käthe Nissen blevet foreslået til genvalg. De modtager genvalg.

Til nyt medlem af bestyrelsen er foreslået Morten Heilmann Sørensen. Han valgtes.

Til suppleant er foreslået Hans Holst Jacobsen Han valgtes.

Der er ikke indkommet forslag til 2. suppleant, og den står derfor vakant.

Der er ikke modtaget forslag om andre til bestyrelsen, og der er ikke indgået forslag om fravalg af foreslåede personer.

TinglevForum byder skoleleder Morten Heilmann Sørensen velkommen i bestyrelsen.

 

 1. Valg af revisor

Revisionscentret Aabenraa blev genvalgt som revisor.

 

 1. Eventuelt

          Til Andelsselskabet Tinglev Fælleshus indtræder

          Poul Erik Thomsen

          Claus Bruun Jørgensen

          Hans Friedrich David

          André Christensen

          Betina Westergaard

Morten Heilmann Sørensen indtræder i gruppen Tinglevs Forbindelser

Tinglev, den 14.05.2020

Bodil Andersen, dirrigent og referent

 

13/5 aften – Resultatet af valget

Til bestyrelsen for TinglevForum er Poul-Erik Thomsen, Preben Christensen og Käthe Nissen blevet foreslået til genvalg. De modtager genvalg.

Til nyt medlem af bestyrelsen er foreslået Morten Heilmann Sørensen. Han er valgt.

Til suppleant er foreslået Hans Holst Jacobsen. Han modtager valget.

Der er ikke indkommet forslag til 2. suppleant, og den står derfor vakant.

Der er ikke modtaget forslag om andre til bestyrelsen, og der er ikke indgået forslag om fravalg af foreslåede personer.

TinglevForum byder skoleleder Morten Heilmann Sørensen velkommen i bestyrelsen.

De valgte mødes torsdag med henblik på en konstituering.

 

13/5 2020 Beretning og regnskab godkendt eller forkastet og Valg til bestyrelsen med forslag fra bestyrelsen

 

Kære medlemmer.

Bestyrelsesberetning og regnskab for 2019 er godkendt.

Forslag vil indgå i bestyrelsens fortsatte virke.

Efter generalforsamlingens vedtægter går TinglevForum nu over til valg.

 

På valg er:

Poul-Erik Thomsen (modtager genvalg)

Preben Christensen (modtager genvalg)

Käthe Nissen (modtager genvalg)

Allan Muus (afgår uden for tur)

 

Bestyrelsen foreslår til bestyrelsen:

Morten Heilmann Sørensen

Andre forslag til bestyrelsen modtages på petkom@stofanet.dk

(husk at opnå bekræftelse på opstilling fra den person du foreslår)

 

Som suppleant foreslår bestyrelsen:

Hans Holst Jacobsen

Forslag til anden suppleantpost modtages.

(husk at opnå bekræftelse på opstilling fra den person du foreslår)

 

I tilfælde, hvor der er flere i forslag til posterne, skal der stemmes. Det er alle medlemmer, der er stemmeberettigede, og stemmer skal sendes til petkom@stofanet.dk.

 

Der kan bringes i forslag indtil onsdag 20.00. Derefter offentliggøres de opstillede på www.tinglevforum.dk, og i tilfælde af afstemning, skal denne være afsluttet torsdag 09.50.

 

Sam Amtoft:

Jeg foreslår: Genvalg af bestyrelsen og af bestyrelsens forslag til ” indgår” i bestyrelsen samt forslag til ”supplant”

 

Grete Grube

Foreslår genvalg

 

12/5 2020 Spørgsmål og kommentarer

 

Fra Hans F. David:

Hej,

beretning og regnskab er hermed godkendt.

Mht. “Opera på grænsen”, da er det vigtigt, at dette arrangement fortsætter.

Da opera ikke interesserer alle, kan jeg foreslå, at unge musikalske talenter fra vort område, får chancen denne dag for at give deres bidrag.

Det kunne eksempelvis være:

Christine Schmidt, violin

Hans-Uwe Jepsen, trompet

Sofie Emilie Kjærgaard, klassisk og rytmisk sang

Lisa Maria Elvang, cellist

Det kunne være med til at give de unge en chance foran et større publikum og samtidig trække ekstra publikum for et mere varieret musikvalg.

 

Fra Hinrich Jürgensen:
Mojn

Først vil jeg sige tak for en god og fyldestgørende beretning.
Jeg er meget enig i de ting der bliver nævnt.
Hvad angår dit spørgsmål, hvad der skal ske med musikarrangementer og iser med “Opera På Grænsen”, så synes jeg, at vi skal gøre alt for at fortsætte. Jeg ved godt, at det er op ad bakke, men det er stort set de sidste store kulturelle højdepunkter der er tilbage i Tinglev.

Så til årsregnskab.

Jeg går udefra, at det er en trykfejl.
Der står:
Resultat, årets overskud.   kr. 26.591
Længere nede står der:
Årets resultat.    Kr. 26.951
Det rigtige tal er nok kr. 26.951

 

TinglevForum rettelse den 12/5 2020 vedr. regnskabet: Tallet er korrigeret til 26.951.

 

11/5 2020 BESTYRELSESBERETNING:

Velkommen til generalforsamling i TinglevForum 2020. Ifølge vedtægterne skal den afholdes senest med udgangen af marts, men særlige omstændigheder i samfundet med et forsamlingsforbud betød, at generalforsamlingen blev udsat til mandag den 11. maj.

TinglevForum havde håbet på, at det blev muligt at gennemføre generalforsamlingen i Byskoven, men forsamlingsforbuddet er fortsat gældende, og derfor bliver det en noget alternativ afvikling. Alligevel håber vi på manges deltagelse.

Generalforsamlingen er indkaldt med tre ugers varsel, og den har www.tinglevforum.dk som platform med petkom@stofanet.dk som mailadresse.

 

Ny Grønningen

I et tilbageblik på 2019 er det med stor tilfredshed, at Tinglev også i fremtiden har et plejecenter. Ny Grønningen er vedtaget af byrådet, og placeringen ligger fast.

For TinglevForum har det været vigtigt at holde fast i, at byen skal have de bedst mulige forhold for de ældre, der har brug for pleje, og TinglevForum har arbejdet for, at et nyt Grønningen også – som det gamle – kommer til at ligge midt i byen.

Ny Grønningen-projektet er et eksempel på et forbilledligt samspil mellem politik, forvaltning, personale og frivillige i Tinglev. Det kan repræsentanter for forvaltningen og fra Gl Grønningen tage æren for. Det er sådan, det skal gøres.

TinglervForum bifalder placeringen på den tidligere fodboldbane, der muliggør, at beboerne fortsat kan mærke det pulsslag, der kommer fra de handlende på Centerpladsen og fra børn fra skoler og børnehaver, og Ny Grønningen får Byskoven som en have.

En skønhedsplet på Ny Grønningen er den adgangsvej, der ensidigt er besluttet på rådhuset i Aabenraa. TinglevForum protesterede mod nedrivningen af den gamle, danske børnehave, der er et stykke historie i byens dansk-tyske fortid.

Det var da også en mærkelig måde at fejre 100 året for genforeningen på.

TinglevForum gjorde også opmærksom på, at de forhold, som en nabo til børnehaven får, ikke er acceptable, og Aabenraa Kommune burde have fundet en anden løsning på en til- og fra-vej til Ny Grønningen.

Men som bekendt: Man kan ikke vinde hver gang. Og nu handler det om at få skabt et nyt plejecenter, der bliver en stærk side af Tinglev. Til det hører, at Hjemmeplejen også får de bedst muligt betingelser.

 

Fantastisk stisystem

TinglevForum glæder sig også over, at Stigruppen fortsætter det, der virkelig er et langt, sejt træk. Desværre er der endnu mange, der ikke har opdaget, at Tinglev har et fantastisk stisystem rundt omkring byen. Med vedholdenhed lykkes det også Stigruppen at få bedre og bedre betingelser for sit virke.

Stigruppen er dog – som alle andre vil være det – magtesløs i forhold til staten. Det er håbløst at få en helt berettiget adgang til det lille stykke jernbane, der kunne sikre de gående mod hurtige biler på Todsbølvej, når de bevæger sig ud på Amalienborgruten.

I det hele taget er det tankevækkende, at borgernes lokalråd er som et uønsket irritationsmoment for staten. Det gælder i Tinglev i forhold til Banegården og i forhold til Hovedgaden fra rundkørsel til rundkørsel og altså også for et lille stykke nedlagt jernbane.

Med planerne om et dobbeltspor mellem Tinglev og Padborg er der derfor grund til at frygte, at staten vil være fuldstændig tonedøv overfor lokale ønsker om en fortsat forbindelse hen over eller under dobbeltsporet. Ikke mindst forholdene for rideklubben skal sikres.

Vi opfordrer lokale medlemmer af Folketinget til at være opmærksom på ”denne døde vinkel” i demokratiet.

 

Stædig indsats

En betydelig udfordring i 2019 har været bestræbelserne på at genskabe et lille stykke af Olgerdiget og dermed præsentere en ny turistattraktion. Selv med solid støtte fra museet i Haderslev har det været op ad bakke, og på et tidspunkt var det, som om afslag fra fonde stod i kø.

Det er især Niels Daubjerg, der i TinglevForum-bestyrelsen har kæmpet den kamp. Han og den øvrige bestyrelse har kunnet undre sig over, at det har været så vanskeligt – til tider endda håbløst – at skabe en nødvendig opbakning fra forvaltning og byråd og fra turistbranchen.

Olgerdiget er den første af fire grænser i landsdelen. Den første, der skulle virke som en skillelinje mellem folkeslag i et grænseland. Så fulgte Dannevirke, siden Kongeå-grænsen inden den nuværende 1920-grænse. Netop i 100-året for genforeningen var det oplagt at indvie et stykke Olgerdige.

Det er 12 meter af en vold, der var 12 kilometer lang og af museumsfolk betegnes som Danmarks største fortidsminde. Genskabelsen skal opføres, hvor der allerede er informationstavler.

Og heldigvis ser det ud til, at vedholdenhed nu belønnes. Det, der kan blive områdets stærkeste turistmagnet, skulle gerne omtales i bestyrelsesberetningen for 2021 som noget, der er.

 

Anden søndag i august

Som koncert-arrangør har Tinglev oplevet modgang i bestræbelserne på at gøre den anden søndag i august til en musikalsk oplevelse for de mange i grænselandet med Sønderjyllands Symfoniorkester og Opera På Grænsen.

Koncerten i 2018 var tæt ved at drukne i regn. I 2019 regnede det igen, og det blev nødvendigt at rykke indendørs. Men ”De smukkeste toner” er altså en udendørs-oplevelse, og derfor venter vi nu på noget mere solskin.

I skrivende stund er det andet end vejret, nemlig et forsamlingsforbud, der er årsag til, at ”De smukkeste toner” helt bliver aflyst i 2020.

Den bestyrelse, der vælges på denne generalforsamling, skal tage stilling til, om ”De smukkeste toner” skal fortsætte.

Hvad mener du?

Under alle omstændigheder vil TinglevForum meget gerne udtrykke en påskønnelse af den indsats, som frivillige bidrager med. Uden den indsats ingen arrangementer.

Samtidig ønsker TinglevForum også at udtrykke en taknemlighed over for de virksomheder og forretninger, der med deres sponsorater er en forudsætning for, at Tinglev i det hele taget kan tilbyde historiske og kulturelle oplevelser til byens borgere og grænselandet som helhed.

Tak!

 

Protest

For TinglevForum har arbejdet med den stort anlagte udviklingsplan for Tinglev været en meget stor skuffelse, og hvor Ny Grønningen-projektet står som det gode eksempel på et godt samarbejde mellem kommune og frivillige, så er udviklingsplanen det stik modsatte. Et skrækeksempel.

Det er ikke i nærheden af de godt fem millioner kroner, der er bevilget til fremskridt i Tinglev, der også kommer Tinglev til gavn. Det vil være omkring en million kroner, der går til konsulenter, og forvaltningens forbrug af konsulenter i dette projekt harmonerer på ingen måde med de frivillige, ulønnedes indsats.

Samtidig er tidsplanen skredet så meget, at hele projektet ganske enkelt er blevet utroværdigt. Det er ikke mindst gået ud over Centerpladsen, hvor en forbedring og modernisering ellers i den grad haster. Det er pladsen, der med perfekte parkeringsforhold skal få endnu flere af de 5.000 bilister, der hver dag kører på Hovedgaden, til at handle i Tinglev.

I stedet ligger den hen og ligner et bombekrater eller en kopi af de 1000 søers land.

Mange, der kastede deres energi ind i opbygningen af en udviklingsplan, har siden mistet deres engagement, og samlet set står Tinglev tilbage som taber.

 

Nye udfordringer

Der venter Tinglev store opgaver i 2020 og 2021.

 • Centerpladsen skal være færdig i 2020
 • Ny plan for 1905-bygningen, der ikke skal rives ned
 • Ny version af Friluftsscenen med bedre forhold for publikum og især for børn
 • Et fælleshus for Tinglev (hvor Gl. Grønningen ligger nu)
 • Positiv udvikling for Tinglev Fritidscenter, inklusiv svømmebad
 • Et nyt boligområde efter bæredygtighedsprincipper (Sommerfuglekvarteret)

Smil og debat

Bestyrelsesberetningen slutter med tilbud om et lille smil.

Blomsterkummeudvalget lever stille. Men smukt. Nogle ganske få medlemmer, der sørger for, at Tinglev også er pyntet med smukke blomster. Andre sørger for at vande, når det er tørt.

I forbindelse med ”Ren Dag” 2019 var det dejligt at se, at så mange børn mødte op. Det må også være en målsætning, at arbejdet for at skabe endnu bedre betingelser og muligheder for børnene bliver en hovedsag for TinglevForum.

Hvordan kan vi udnytte, at vi har tre skoler på stribe side om side med en stor viden om undervisning i en nærliggende forvaltning? En time i sønderjysk om måneden er et bud.

Både når det gælder medlemskabet af bestyrelsen og i hele det frivillige arbejde er tidspunktet derfor nu det helt rigtige for et begyndende generationsskifte.

Hermed er bestyrelsesberetningen 2020 til debat.

 

Generalforsamling – beretning for regnskabet for 2019 v/kassereren.

Denne beretning er en skriftlig beretning for regnskab 2019 med et udtræk af regnskabets hovedpunkter. Hele regnskabet ligger på hjemmesiden.

 

Regnskabet er revideret og godkendt af Revisionscentret Aabenraa.

Revisionen konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningen aktiver, passiver og finansielle stilling.

 

Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital:

Resultat, årets overskud                                 kr. 26.951

Aktiver, indestående på bank m.m.               kr. 339.323

Egenkaptal,                                                     kr. 59.506

 

Resultatopgørelse for året 2019

Kontingenter og sponsorater                         kr. 40.600

Arrangementer                                               kr. 22.906

Projekter                                                        kr. – 17.598  Nettounderskud udlignet

Administrations omkostninger                       kr. – 18.957

Årets resultat                                                  kr. 26.951

 

Balance pr. 31. december 2019

Aktiver, bankindestående m.m.                      kr. 339.323

Passiver, egenkapital                                     kr. 59.506

Hensatte forpligtigelser

Foreningsdag                                                  kr. 12.317

Områdefornyelse 2019-2020                         kr. 200.000

Kortfristet gæld

Revision                                                          kr. 5.000

Forudbetalte arrangementer                          kr. 62.500

Passiver i alt                                                   kr. 339.323

 

Noter

Arrangementer. Indtægter incl. sponsorater Kr. 225.961. Udgifter kr. 203.055.

Stigruppen. Indtægter kr. 37.606. Udgifter kr. 97.362. Nettounderskud kr. 9.254.

Foreningsdagen. Saldo 31.12.19 kr. 12.317.

Områdefornyelse – administreres for Aabenraa Kommune – kr. 200.000

Et positivt regnskab båret af medlemsbetalinger, sponsorater og frivillige hjælpere.

___________________________

 

 

TinglevForum

GENERALFORSAMLING

www.tinglevforum.dk i uge 20.

 

Mandag fra 10.00:

Bestyrelsesberetning og regnskab

Tirsdag fra 10.00

Spørgsmål og kommentarer – sendes til petkom@stofanet.dk

Bringes efterfølgende på www.tinglevforum.dk

Onsdag fra 10.00: 

Beretning og regnskab godkendt eller forkastet?

Valg til bestyrelsen med forslag fra bestyrelsen.

Forslag til valg modtages på petkom@stofanet.dk

Torsdag fra 10.00:

Resultatet af valg

Eventuelt

– herunder forslag til bestyrelse for nyt fælleshus

– TinglevForum og udviklingsplanen

– forslag fra borgerne modtages på petkom@stofanet.dk

Fredag fra 10.00:  

Referat af generalforsamling på www.tinglevforum.dk.

Der orienteres om generalforsamlingen på facebook og direkte til medlemmerne, men det er www.tinglevforum.dk, der er gældende for afviklingen af generalforsamlingen.

 

Se regnskab 2019 her: Regnskab 2019

 

______________________________

 

 Kort om TinglevForum

TinglevForum skal virke som en samlende kraft for foreninger og grupper af borgere
og som en støtte for alle ildsjæle for dermed bidrage til at skabe rammerne
for den bedst mulige udvikling for Tinglev by.

TinglevForum skal være som en interesseorganisation for foreningslivets og
dermed hele byens stemme der, hvor de afgørende beslutninger træffes.

TinglevForum skal være et koordinerende organ for byens forenings- og erhvervsliv.

______________________________

Medlemskab af Tinglev Forum

Nye medlemmer/fornyelse af kontingent
kan indbetales på : 8224-4174005686

Prisen er 250,- kr. pr. forening og 100,- kr. pr. privatperson

Køb et “GULDKORT” 300,- kr.  (dækker entre til alle arrangementer)

Medlemskabet er personligt

Familie medlemskab: kr. 500,00

dækker entre til alle arrangementer for 2 personer over 15 år

Partnerskab for Tinglev

TinglevForum agter at knytte erhvervsliv og TinglevForum sammen i et stærkt partnerskab for Tinglev.

Derfor er der oprettet medlemskaber for erhvervslivet, som samles i TINGLEV FORUMS ERHVERVSKLUB.

Sølv-medlemskab (årligt 550 kr.) eller Guld-medlemskab (årligt 1.000 kr.) hvor der er knyttet to fribilletter til TinglevForums arrangementer.

Medlemskaberne kan tegnes ved indbetaling til konto: 8224-4174005686.