Vedtægter

1  NAVN OG HJEMSTED

1.1.
Foreningens navn er TinglevForum. Grundlagt i 2007. Foreningens hjemsted er Tinglev by og nærmeste omegn i Aabenraa Kommune.

 

2  FORMÅL

2.1.
TinglevForum skal som et lokalråd virke som en samlende kraft for foreninger, institutioner, virksomheder og borgere og dermed bidrage til at skabe rammerne for den bedst mulige udvikling i Tinglev by og nærmeste omegn.

2.2.
TinglevForum skal virke som en interesseorganisation for alle ildsjæle og frivillige og fremme deres stemme der, hvor de afgørende beslutninger træffes.

2.3.
TinglevForum tilbyder at koordinere alle henvendelser til fonde og er byens og egnens forbindelsesled til landdistrikts-organisationen i Aabenraa Kommune.

 

3 – MEDLEMMER

3.1.
TinglevForum er en forening med generalforsamlingen som den øverste myndighed.

3.2.
Generalforsamlingen er åben for alle.

3.3.
Medlemsskab af Tinglev Forum gælder for et år fra generalforsamling til generalforsamling. Der betales et årligt kontigent som fastsættes på den årlige generalforsamling.

3.4.
En forening, institution eller borgergruppe kan ekskluderes fra at stille en repræsentant efter bestyrelsens eller generalforsamlingens vedtagelse ved væsentlig misligholdelse af forpligtelser overfor TinglevForum.

3.5.
Bestyrelsens vedtagelse af eksklusion skal indbringes for generalforsamlingen af TinglevForums øvrige medlemmer.

 

4 – BESTYRELSEN

4.1.
Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, der vælges på generalforsamlingen.

4.2.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder i stedet en generalforsamlingsvalgt suppleant ind til førstkommende ordinære generalforsamling. På lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg og på ulige år 4 medlemmer.

4.3.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. Suppleanter deltager på lige fod med bestyrelsesmedlemmer, dog uden stemmeret.

4.4.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Bestyrelsens vedtagelser træffes ved almindeligt flertal blandt de tilstedeværende i alle tilfælde, hvor andet ikke følger af vedtægterne.
Står stemmerne lige, bortfalder forslaget.
Bestyrelsen kan invitere medlemmer, samarbejdsparter og interessenter til bestyrelsens møder.

4.5.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg, som arbejder under ansvar overfor bestyrelsen, der kan delegere kompetence til udvalgene.

 

5 – ORGANISATION

5.1.

Ud over ad hoc-borgermøder holder TinglevForum to årlige fællesmøder. Forårsmødet er generalforsamling. Efterårsmødet har vægt på idé-udvikling og fælles beslutninger.

5.2.

Herudover afholdes der mindst 4 årlige bestyrelsesmøder.

 

6 – GENERALFORSAMLINGEN

6.1.

Generalforsamlingen er TinglevForums højeste myndighed og gennemføres ved udgangen af 1. kvartal hvert år. I tilfælde, hvor eksterne betingelser forhindrer en gennemførelse, afvikles generalforsamlingen snarest muligt derefter.

6.2.
Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel med angivelse af tid, sted og foreløbig dagsorden.

6.3.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning om TinglevForums virksomhed.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

6.4.
Den endelige dagsorden og de forslag, der skal behandles på den ordinære generalforsamling, skal være tilgængelige for medlemmerne senest 1 uge før afholdelsen.

6.5.
Generalforsamlingen er åben for alle. Det er dog kun personer, der har betalt medlemskab, der har stemmeret. Hver forening, institution eller erhvervsvirksomhed har 1 stemme. Hver borger har 1 stemme. I et familiemedlemsskab har 2 personer stemmeret.

6.6.
Til vedtagelse af forslag, der på afgørende vis har indvirkning på Tinglevs udvikling, kræves ¾-flertal blandt de afgivne stemmer.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves mindst 3/4 flertal blandt de afgivne stemmer på en generalforsamling.

 

7 – REGNSKAB OG REVISION

7.1.
TinglevForums regnskabsår følger kalenderåret.

7.2.
For særlige projekter hvor midler fra fonde og det offentlige indgår etableres der en særskilt økonomistyring, der er friholdt den daglige drift i TinglevForum.

7.3
TinglevForums bestyrelse samt de repræsenterede foreninger, institutioner og borgergrupper holdes økonomisk ansvarsfri.

7.4.
TinglevForums årsregnskab og regnskaber for modtagen støtte revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal.

Revisor må ikke være inhabil i forhold til foreningens bestyrelsesmedlemmer.

 

8 – OPLØSNING

8.1.
Til vedtagelse af TinglevForums opløsning kræves et flertal på 3/4 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med højst 5 og mindst 3 ugers mellemrum.
8.2.
Hvis opløsning vedtages, skal der på 2. generalforsamling vælges en advokat, registreret revisor eller statsautoriseret revisor som likvidator.

8.3
Konstateres ved likvidationen, at TinglevForum efter opfyldelse af alle forpligtigelser har positiv formue, går ikke forbrugte støttemidler til almennyttige formål i Tinglev by.

8.4.
Det endelige likvidationsregnskab skal være tilgængeligt for medlemmer og støtteydere.
Likvidationens afslutning skal annonceres lokalt og meddeles skriftligt af likvidator til støtteydere inden for det seneste hele regnskabsår.

TinglevForum stiftet på generalforsamling den 28.03.2007.

Opdatering af vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 02.06.2021.