Vedtægter

1  NAVN OG HJEMSTED

1.1.
Foreningens navn er TinglevForum. Foreningens hjemsted er i Tinglev by, Aabenraa Kommune.

2  FORMÅL

2.1.
TinglevForum skal virke som en samlende kraft for foreninger og grupper af borgere og som en støtte for alle ildsjæle for dermed bidrage til at skabe rammerne for den bedst mulige udvikling for Tinglev by.

2.2.
TinglevForum skal være som en interesseorganisation for foreningslivets og dermed hele byens stemme der, hvor de afgørende beslutninger træffes.

2.3.
TinglevForum skal være et koordinerende organ for byens foreningsliv.

3 – MEDLEMMER

3.1.
TinglevForum er en forening baseret på repræsentantskab. Alle foreninger, institutioner og borgergrupper med hjemsted i Tinglev by kan stille med en (1) repræsentant.

3.2.
Det er op til hver enkel forening, institution eller borgergruppe at vælge eller udpege repræsentanten blandt dens medlemmer.

3.3.
Medlemsskab af Tinglev Forum gælder for et år fra generalforsamling til generalforsamling. Der betales et årligt kontigent som fastsættes på den årlige generalforsamling.

3.4.
En forening, institution eller borgergruppe kan ekskluderes fra at stille en repræsentant efter bestyrelsens eller generalforsamlingens vedtagelse ved væsentlig misligholdelse af forpligtelser overfor TinglevForum.

3.5.
Bestyrelsens vedtagelse af eksklusion skal indbringes for generalforsamlingen af TinglevForums øvrige medlemmer.

4 – BESTYRELSEN

4.1.
Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, der vælges på generalforsamlingen.

4.2.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder i stedet en generalforsamlingsvalgt suppleant ind til førstkommende ordinære generalforsamling. På lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg og på ulige år 4 medlemmer.

4.3.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.

4.4.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Bestyrelsens vedtagelser træffes ved almindeligt flertal blandt de tilstedeværende i alle tilfælde, hvor andet ikke følger af vedtægterne.
Står stemmerne lige, bortfalder forslaget.
Bestyrelsen kan invitere medlemmer, samarbejdsparter og interessenter til bestyrelsens møder.

4.5.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg, som arbejder under ansvar overfor bestyrelsen, der kan delegere kompetence til udvalgene.

5 – ORGANISATION

5.1. Der afholdes mindst 2 årlige fællesmøder, hvoraf det ene er generalforsamlingen. Fællesmøderne skal være til gensidig orientering og koordination af fælles projekter.

5.2. Herudover afholdes der mindst 4 årlige bestyrelsesmøder.

6 – GENERALFORSAMLINGEN

6.1.
Generalforsamlingen er TinglevForums højeste myndighed og afholdes ved udgangen af 1. kvartal hvert år.

6.2.
Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel med angivelse af tid, sted og foreløbig dagsorden.

6.3.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning om TinglevForums virksomhed.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

6.4.
Den endelige dagsorden og de forslag, der skal behandles på den ordinære generalforsamling, skal være tilgængelige for medlemmerne senest 1 uge før afholdelsen.

6.5.
Hver repræsentant har en stemme, undtaget ved valg af bestyrelsen, hvor hver stemmeberettiget har et antal stemmer, svarende til det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.

6.6.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer.
Til vedtagelse af forslag, der vedrører Tinglev bys udvikling kræves enstemmighed.
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves mindst 3/4 flertal blandt de afgivne stemmer på en generalforsamling.

7 – REGNSKAB OG REVISION

7.1.
TinglevForums regnskabsår følger kalenderåret.

7.2.
For særlige projekter hvor midler fra fonde og det offentlige indgår etableres der en særskilt økonomistyring, der er friholdt den daglige drift i TinglevForum.

7.3
TinglevForums bestyrelse samt de repræsenterede foreninger, institutioner og borgergrupper holdes økonomisk ansvarsfri.

7.4.
TinglevForums årsregnskab og regnskaber for modtagen støtte revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal.
Revisor må ikke være inhabil i forhold til foreningens bestyrelsesmedlemmer.

8 – OPLØSNING

8.1.
Til vedtagelse af TinglevForums opløsning kræves et flertal på 3/4 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med højst 5 og mindst 3 ugers mellemrum.
8.2.
Hvis opløsning vedtages, skal der på 2. generalforsamling vælges en advokat, registreret revisor eller statsautoriseret revisor som likvidator.

8.3
Konstateres ved likvidationen, at TinglevForum efter opfyldelse af alle forpligtigelser har positiv formue, går ikke forbrugte støttemidler til almennyttige formål i Tinglev by.

8.4.
Det endelige likvidationsregnskab skal være tilgængeligt for medlemmer og støtteydere.
Likvidationens afslutning skal annonceres lokalt og meddeles skriftligt af likvidator til støtteydere inden for det seneste hele regnskabsår.

Vedtaget på TinglevForums stiftende generalforsamling d. 28.03.2007
OBS: Paragraf 3.3. og 7.2 er ændret på generalforsamling d. 26.03.2008.

OBS: Paragraf 4.1 og 4.2 er ændret på generalforsamling d. 16.01.2017