Møder

BESTYRELSESBERETNING FOR 2021

– fremlagt på TinglevForums generalforsamling 04.04. 2022

Det er aldrig kedeligt at være en del af TinglevForum, og lige siden lokalrådet som en paraplyorganisation for Tinglevs foreninger og ildsjæle blev dannet i 2007, har udfordringerne stået i kø.

Som udviklingen har været med stadig større kommuner, så er den frivillige indsats i lokalsamfundene blevet altafgørende. Uden alle jer i foreninger eller som individuelle ildsjæle var Tinglev ilde stedt.

TinglevForum oplevede i 2021 at blive nedgjort af den socialdemokratiske partiforening i Tinglev og af to opstillede kandidater til kommunalvalget. Det skete med brug af falske påstande, og for bestyrelsen var det noget af en mavepuster. Alligevel står vi her stadig, og vi vælger at se positivt på et år, vi her ser tilbage på.

Det skyldes først og fremmest, at det med en genskabelse af et stykke olgerdige er lykkedes at tilføre Tinglev en ny historisk turistattraktion.

Udgravningen af det, der kan betegnes som den første dansk-tyske grænse, var i sig selv en sensation. Det lykkedes på den måde både at finde den præcise placering af Olgerdiget og stadfæste årstal og skillelinjens oprindelige udseende.

TinglevForum vil gerne udtrykke en tak til Arkæologi Haderslev under Museum Sønderjylland for et inspirerende og konstruktivt samarbejde, der nu senest kan ses på den måde, at nye tekster på informationstavlerne gengiver den viden, som arkæologerne nu har som et resultat af udgravningen.

Nogen vil måske studse over, at udgravningen viste to rækker palisader, mens der kun er genskabt én række. Historien er den, at Olgerdiget i første omgang bestod af en række, men omkring 40 år senere – og vi er altså fortsat et par tusinde år tilbage i tiden – gjorde forfald i stolperne det nødvendigt med den anden række.

Det vil altså sige, at projektet ikke er afsluttet men er – som det heder på engelsk – on going, men det er der nye generationer, der må tage sig af.

Et nyt plejehjem – et Grønningen i ny udgave – var en milepæl for TinglevForum.

Sammen med andre foreninger og frivillige har vi lige siden, det blev besluttet at stemple Gammel Grønningen som utidssvarende arbejdet for, at Tinglev fortsat skulle have et godt sted for de svageste ældre – og nok så vigtigt – at et nyt plejehjem skulle ligge midt inde i Tinglev og ikke ude på en mark.

Det lykkes, og i 2021 blev Ny Grønningen med plads til 24 bygget på det, der engang var fodboldbanen i Tinglev.

Det er samtidig lykkedes at binde det ny plejehjem sammen med byen på den måde, at Tinglevforbindelsen, der går fra skolekrydset til banegården, går midt ind mellem Engbo og Skovbo, som er Grønningens to bygninger.

Hvad skal der så ske med Gammel Grønningen?

Forslaget om at genbruge rødstensbygningerne på Grønnevej som et kultur- og aktivitetshus stammer faktisk oprindeligt fra medarbejdere i Kulturforvaltningen i Aabenraa Kommune.

I anden omgang var det daværende borgmester Thomas Andresen, der på vegne af Aabenraa Kommune præsentere et forslag til ”en nyt Tinglevhus” på et velbesøgt borgermøde.

TinglevForum valgte at bakke op om den model. Blandt også med baggrund i, at placeringen er perfekt i forhold til for første gang i Tinglevs historie at skabe et samlingssted, der er fælles for både den danske flertalsbefolkning og for det tyske mindretal.

På baggrund af en debat om stedet foreslog TinglevForum, at Aabenraa Kommune lavede en samlet analyse af de kommunalt ejede bygninger i Tinglev med henblik på den mest hensigtsmæssige udnyttelse og for at skabe de bedste forhold for børneinstitutioner, for hjemmeplejen og for et nyt fælleshus.

I forhold til fælleshuset, så er det nu skilt ud fra TinglevForum og ligger i en selvstændig forening TINKA.

Fra start af valgte TinglevForum den strategi, at kulturelle arrangementer skal være med til at give Tinglev et mere positivt omdømme.

Igen i 2021 lykkedes det at gennemføre DE SKØNNESTE TONER med Sønderjyllands Symfoniorkester og Opera På Grænsen. Det var ottende år, at det ene af Sønderjyllands musikalske fyrtårne stod på en scene i Tinglev.

Tinglev kan nu også sætte flueben ud af et andet musikalsk fyrtårn. Slesvigske Musikkorps – forkortet til SMUK, var på Friluftsscenen i Byskoven til en grundlovsfest, der havde den tv-kendte sundhedsdirektør Søren Brostrøm som taler.

I flere år har det været et mål for TinglevForum at hente SMUK til en by, der har et brandværnsorkester. Nu er det altså lykkedes.

Aabenraa Kommune har et ønske om, at der skal være børneteater i alle skolebyer. Den idé har TinglevForum taget imod, og i november lykkedes det at få en forestilling fra Teatret Møllen til Tinglev Skole, hvor corona desværre forhindrede, at elever fra den tyske skole også var blandt publikum.

Hvis det skal lykkes at få noget børneteater op at stå, så bliver det i givet fald i et samspil mellem den tyske og den danske skole, men under alle omstændigheder er forbindelsen mellem Tinglev og Teatret Møllen nu på plads.

I 2021 lykkedes det også at skabe en film, der præsenterer Tinglev. Det skete med stor opbakning fra mange virksomheder. Filmen har titlen ”TINGLEV – MERE END DU TROR”, og formålet er, at den skal tiltrække flere borgere og gøre os, der allerede bor i Tinglev, endnu mere stolte af byen.

Dette var et tilbageblik, men i denne bestyrelsesberetning vil vi også gerne se fremad. I første omgang på det år, vi allerede er godt i gang med.

På baggrund af sponsoraftaler med Contiga, Vestjysk Bank, SuperBrugsen, Bageriet Kock, coop 365discount, Naturmælk og Aabenraa Kommune er det muligt at sammensætte følgende kulturprogram for 2022:

 • 5. juni: Grundlovs-arrangement på Friluftsscenen i Byskoven med SMUK. Talere er folketingsmedlemmer Pernille Vermund, Nye Borgerlige, og Henrik Dahl, Liberal Alliance.
 • 18. juni: Opera På Grænsen-koncert på Friluftsscenen i Byskoven. I år uden Sønderjyllands Symfoniorkester, der er optaget af Wagner i Esbjerg.
 • 6. juli: Teatret Møllen med forestillingen ”Den vægelsindede” på Centerpladsen.
 • 14. august: Musik og fadøl med to bands på Friluftsscenen i Byskoven.
 • 20. november: Teatret Møllen med ”En juleforestilling” med efterfølgende fællesrisengrødsspisning i Tinglev Fritidscenter, Hal 2.

TinglevForum har endvidere stillet forslag om, at et beløb, der i udviklingspuljen for Tinglev ikke er brugt på centerplads, skolekryds og Tinglevforbindelsen delvist bruges på en opgradering af friluftsscene-området og til en sti rundt i Byskoven med en belægning, der gør den farbar for både rollator og kørestol og genkendelig for dementramte.

TinglevForum vil her også gerne tænde det lange lys og give et bud på den vej, som Tinglev skal ud på i de næste 10 år.

 • Hovedgadens forskønnelse. Hovedgaden er Tinglevs ansigt, og det er skamferet. Med inspiration fra et projekt i Højer bør Aabenraa Kommune i samspil med fonde gennemføre et projekt, der både skal skabe et kønnere ansigt, men også give beboerne en bedre livskvalitet (eventuelt med tilskud til støjdæmperne glas i vinduer ud mod Hovedgaden). Det kan betyde, at de dårligste bygninger skal rives ned for i stedet at skabe plads til nye parkeringspladser eller til bæredygtige tiltag. Det er vigtigt, at så meget af Hovedgadens oprindelige udtryk som et billede på Tinglev bevares eller genopbygges.
 •  
 • Ny varmekilde til Tinglev. En hastesag. Tinglev er rangeret som et lavindkomst-område i kommunen, og derfor er det forfejlet, at samme område har den dyreste varme. TinglevForum tager her og nu initiativ til, at Tinglev får en varmekilde, der bygger på grøn energi i stedet for den nuværende gas. TinglevForum er allerede i dialog med to boligselskaber, der bakker op om en ny varmeplan for Tinglev.
 •  
 • TinglevForum er enig med borgmester Jan Riber Jakobsens løfte i valgkampen på den sønderjyske tv-kanal DK Syd om, at Tinglev skal være Sønderjyllands hovedbanegård. TinglevForum foreslår, at det, der tidligere var en ankomsthal, omdannes til en moderne turist-guide i samarbejde med Destination Sønderjylland, som i øvrigt allerede samarbejder med TinglevForum om Olgerdiget. Guiden skal især henvende sig til cykelturismen.
 • TinglevForum ønsker en endelig afklaring på Tønder-Tinglev-banen. Da det gamle spor under alle omstændigheder skal tages op og erstattes af et nyt i tilfælde af, at trafikken genoptages, så er der ingen grund til at vente, og dermed kan strækningen omdannes til en cykelsti, der kan forbinde Hærvejen og Olgerdiget med Vadehavet.
 •  
 • TinglevForum støtter TINKA i bestræbelserne på at skabe et kultur- og aktivitetshus. Det skal være døren til Tinglev og være en samlende faktor for Friluftsscenen, for bibliotekerne og for både Sport- und Kulturzentrum og Tinglev Fritidscenter med henblik på at skabe fornyet aktivitet for børn og unge – og for alle aldre.
 •  
 • Her og nu venter der dog en opgave, som vi ikke på forhånd kunne være forberedt på. TinglevForum bakker op om åbningen af Gammel Grønningen for ukrainske flygtninge, og TinglevForum har tilkendegivet over for borgmesteren, at TinglevForum også er indstillet på at gøre en indsats for at skabe den bedst mulige ramme for krigens flygtninge i Tinglev. TinglevForum har også indgået en aftale med en ukrainsk landbrugsmedhjælper, der bor i Tinglev og taler dansk, og TinglevForum vil først og fremmest gøre en indsats for at hjælpe ukrainerne ud i de foreninger, der er i Tinglev, og TinglevForum har samtidig ud fra bestyrelsens sammensætning en tæt kontakt med skolerne.

Det er vigtigt for mig at understrege, at dette er en beretning, som hele bestyrelsen står bag.

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens dirigent.

Indvielse af Olgerdiget